Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise üldtingimused

Turbliss OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud Turbliss OÜ ning neid tingimusi

järgivad isikuandmete töötlemisel kõik Turbliss OÜ töötajad ja koostööpartnerid. 

Turbliss OÜ vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest.

Millistel eesmärkidel me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid

- Teiega müügilepingute sõlmimise ja tellimuste täitmise eesmärgil.

- Teie nõusolekul kasutame andmeid Teile uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, ja muude reklaamkirjade saatmiseks.

- Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid kasutame?

Kogume Teiega müügilepingu sõlmimise toimingute käigus Teilt järgmisi isikuandmeid:

ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-post.

Hilisema kliendisuhtluse ja tellimuste täitmise käigus salvestame ka Teie tellimuse kohta käiva teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, saadetud kirjade ja teadete kohta jms).

Võime Teiega müügilepingu sõlmimise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:

• Teiega suhtlemine lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses

muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid e-poe tellimuse valmimise kohta

või arvete maksmise meeldetuletusi;

• Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni saatmine;

• Tellimuse täitmiseks vajalike andmete edastamine koostööpartneritele (transpordi ja kullerteenuseid pakkuvad ettevõtted);

• arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamisdokumentide koostamine;

• riskide ennetamine ja vältimine, sealhulgas volitatud IT‐teenuse pakkujale arvutisüsteemi

hooldamise, tehniliste probleemide lahendamise ja andmete turvalisuse tagamise eesmärgil

andmetele ligipääsu võimaldamine;

 

Millal küsime Teilt nõusolekut?

Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides.

Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:

• Teile e-posti või telefoni teel oluliste meeldetuletuste saatmine e-poe tellimuste kohta;

• Teile e-posti või telefoni teel uudiskirjade, kaupade ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine.

Uudiskirjad ja pakkumised võivad sisalda pakkumisi Turbliss OÜ-lt, ning meie koostööpartneriteks

olevatelt ettevõtetelt.

Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.

 

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile info@turbliss.eu.

 

Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada?

Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas, kui meil on selleks õigustatud huvi.

Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid alles pärast nn 3-astmelise testi läbiviimist, millega tuvastame, et on olemas meie õigustatud huvi, et selle õigustatud huvi alusel Teie isikuandmete töötlemine on meie jaoks vajalik ning et töötlemine on vastavuses Teie huvide ja õigustega.                                                         Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

• Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.

• Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?

Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada kõik Turbliss OÜ töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus, samuti IT-, raamatupidamis-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused).

Turbliss OÜ ning meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

Turbliss OÜ (turbliss.eu) on isikuandmete vastutav töötleja, Turbliss OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist). Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

 

Millised on Teie õigused?

Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele lisatud juhiseid. 

Taotlustega pöörduge palun Turbliss OÜ poole alltoodud kontaktidel. Kui Teil on pretensioone, kuidas me Teie andmeid kasutame, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

Tingimuste muutmine

 

Turbliss OÜ võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info www.turbliss.eu veebilehel. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

 

Küsimuste või kaebuste korral võtke meiega ühendust:

 

Turbliss OÜ

Tulika 9/11, Talinn

10613, Eesti

www.turbliss.eu

info@turbliss.eu